เส้นทางสายไหมสู่เมืองรอง เส้นทางที่ 6
น่าน - แพร่ - อุตรดิตถ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง คือ จังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ โดยนำ "ผ้าไหม" มาเป็นสื่อกลาง กระตุ้นให้เกิดการจำหน่าย การผลิต ซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และบริการต่างๆ ในจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน สร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม รวมทั้ง ยกระดับผู้ประกอบการผ้าไหมของไทยให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมลูกหลานในชุมชนแหล่งผลิตผ้าไหมให้หันมาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

pic1
pic1

ทริปนี้เราเริ่มต้นเดินทางสู่จังหวัดน่าน แวะกราบไหว้ขอพรและชมความงดงามของวัดภูมินทร์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดน่าน ด้านในพระอุโบสถจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เลื่องชื่อและทรงคุณค่าที่สุด นั่นก็คือ ภาพวาดปูม่านย่าม่านที่กระซิบสนทนากัน อันเป็นที่มาของ “ภาพวาดกระซิบรักบันลือโลก”

pic1
pic1
pic1
pic1

หลังจากนั้นพวกเราเดินทางมาที่ กลุ่มทอผ้าครบวงจร และกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มกันของชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้มีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการนำเอาองค์ความรู้ผนวกกับความสามารถ และภูมิปัญญาชาวบ้านมาร่วมกันผลิตผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และสวยงาม

pic1
pic1 pic1

ช่วงเย็นของวันแรก พวกเราเดินทางมาที่ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ ซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอปัว ที่นี่มีบ้านพัก มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านจำหน่ายผ้าทอในชื่อ “ลำดวนผ้าทอ” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกร้านหนึ่งของจังหวัดน่าน

pic1 pic1
pic1

เช้าวันที่สอง พวกเราเดินทางมาที่ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา และหัตถกรรมเมืองน่าน ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน สำหรับที่นี่เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องเงินแบบครบวงจร การสืบสานเผยแพร่ศิลปะเครื่องเงินชาวเขา มีพิพิธภัณฑ์แสดงและบอกเล่าประวัติความเป็นมา โดยได้จำลองวิถีชีวิตชาวเขาตั้งแต่อดีต มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ร้านเครื่องดื่ม และร้านผ้าทออีกด้วย

pic1 pic1
pic1

ช่วงบ่าย พวกเราเดินทางมาที่เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จุดหมายปลายทางคือที่ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล ซึ่งก่อตั้งโดยคุณจงจรูญ (โจ) มะโนคำ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะเป็นเรือนไม้สวยงาม ด้านบนจัดแสดงผ้าซิ่นตีนจก ที่มีอายุกว่า 100 ปี จุดประสงค์ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อบอกเล่าภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชาวลับแลผ่านผ้าซิ่นตีนจกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

pic1
pic1

หลังจากนั้น ได้เดินทางมาที่ ร้านจีรนันท์ผ้าทอ น้ำอ่าง และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าทอมือหงส์เชียงแสน น้ำอ่าง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผ้าทอบ้านน้ำอ่าง เป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่น ประณีต เป็นการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ำค่า น่าท่องเที่ยว และน่าซื้อหาผ้าไหมเป็นของฝากของกำนัลเป็นที่สุด

pic1
pic1

วัดสุดท้าย พวกเราเดินทางมาที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ หลังจากนั้นพวกเราได้เดินทางมาที่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จุดหมายปลายทางคือ บ้านศิลปินแห่งชาติ คุณประนอม ทาแปง ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะผ้าทอ) ประจำปี พ.ศ. 2553 เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง

pic1
pic1
pic1

สถานที่สุดท้ายในทริปนี้ พวกเรามากันที่ บ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ บ้านทุ่งโฮ้ง ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อม (ม่อฮ่อม) ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด ปัจจุบันการตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อมนับได้ว่าสร้างงาน และทำรายได้ให้กับชาวบ้านทุ่งโฮ้งเป็นอย่างมาก เราจะเห็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมากตลอดสองฟากฝั่งถนน ระยะทางร่วม 4 กิโลเมตร ซึ่งแต่ละร้านต่างก็มีเครื่องหมายและชื่อร้านแตกต่างกันออกไป ทั้งหมดนี้ คือเรื่องราวของ เส้นทางสายไหม...สู่เมืองรอง เส้นทางที่ 6 แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กับความประทับใจของสถานที่ท่องเที่ยวและความงดงามของผ้าไหมในแต่ละชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับ

pic1
pic1
 
 
 
 
 
 
 

บทความ