บทความผ้าไหม
ต่อยอดผ้าไหมสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตรงใจผู้บริโภค
และทิศทางผ้าไหมไทยในอนาคต

ปัจจุบันผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าไหมของไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน มีความร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นงานฝีมือที่มีประณีต มีความสวยงาม และเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนแต่ละพื้นถิ่นภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยได้ร่วมกันพัฒนาทั้งด้านการผลิต การเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า ด้วยการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ การสร้างตราสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผ้าไหมไทยมีโอกาสก้าวสู่ระดับสากล รวมถึงการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้อนาคตของผ้าไหมไทยมีความแข็งแกร่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินการต่อยอดและผสมผสานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเข้ากับการท่องเที่ยว ภายใต้ “โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว” เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล โดยมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวชื่อ "เส้นทางสายไหม" ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน ผู้ผลิตมีองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่า ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และภาพลักษณ์ตราสินค้าเข้าร่วมให้ความรู้ด้วย

นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังได้เชิญเทรดเดอร์ ผู้แทนจากห้างสรรพสินค้า และผู้รับสัมปทานท่าอากาศยานของไทย ร่วมเดินทางในเส้นทางครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการประสานความร่วมมือและผสมแนวคิดทางธุรกิจ ให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้มากที่สุด

ขอบคุณข้อมูล : https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/thaitravel/1587403

 
 
 
 
 
 
 

บทความ